رفتن به بالا
  • شنبه - 7 اسفند 1395 - 17:19
  • کد خبر : ۱۱۹۵
  • چاپ خبر : اسنپ وتپ سی فرشته اند
دررابطه باتاکسی های آنلاین

اسنپ وتپ سی فرشته اند

اشتغال زایی برای جوانان، هزینه پایین برای مسافران ودرنتیجه بالارفتن سطح رضایت ومعیشت مردم فقط بخشی ازمزایای تاکسی های آنلاین به حساب می آیند

پیشرفت کنترل شده تکنولوژی باعث بالاتررفتن سطح کیفیت خدمات رسانی وارتقای سطح متوسط معیشت مردم است، که رضایت عمومی رادرپی دارد. پس هیچ کس نه حق دارد ونه می تواند جلوی پیشرفت تکنولوژی درفضاهای مشروع رابگیرد.

درشرایطی که کشور عزیزمان مورد تهدید هجمه های ضداقتصادی خارجی وسوء مدیریت داخلی است بارکود ونرخ پایین اشتغال مواجه هستیم.
دراین شرایط تنها راه حل ازنظر اکثر کارشناسان پرداختن به اقتصاد مقاومتی مبتنی براقتصاد دانش بنیان است. اقتصادی که ازدل دانشگاه بیرون می آید ونخبگان جوان همین مرزو بوم به آن جان می بخشند. یکی ازمصادیق اقتصاد دانش بنیان استارتاپ ها هستند و وظیفه دولت درقبال استارتاپ ها براساس اصل سوم اقتصاد مقاومتی تسهیل مسیر ورود به بازار وتقویت رقابت پذیری اقتصاد است.

درحالی که درچند ماهی که پشت سر گذاشتیم شاهد عرض اندام وقدرت نمایی بازیگران سنتی عرصه حمل ونقل بودیم. به صورتی که حتی تحمل ورود یک چهره جدید به رقابت راندارندوبه جای تنظیم خود با فضای رقابتی ودست کشیدن ازانحصار بازار، به رفتارهای سلبی وبرخوردهای غیر اقتصادی بعضاً وحتی سیاسی روی آوردند.

این درحالیست که براساس اصل یکم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،دولت وهمه نهاد های مربوط موظفند، همه شرایط وامکانات ومنابع رادرجهت توسعه کارآفرینی وفراهم آورندوبا اعمال سیاست های تسهیلی و تشویقی مشارکت آحاد جامعه را درعرصه اقتصاد افزایش دهند.

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه