رفتن به بالا

  • دکتر جعفر قادری:

    نگرانی نسبت به افزایش نرخ تورم

    هرچند از بعد نظری انتشار اسناد خزانه بدون افزایش در حجم پول میتواند به عنوان یک امکان مناسب برای تامین منابع مالی مخارج دولت و به عنوان یک سیاست مالی محض تلقی شود ولی هنگامی که تسویه این اسناد از طریق بانک مرکزی انجام میشود، با اجرای همزمان سیاست مالی و پولی انبساطی نگرانیهایی را بدنبال خواهد داشت. برای کاهش بار ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مجلس دور ...